Bói Ngày Sinh
$ngaysinh_ids) { echo '
 • '.$ngaysinh_name[$ngaysinh_num].'
 • '; if (end($ngaysinh_id)) { } } ?> $hoten_ids) { echo '
 • '.$hoten_name[$hoten_num].'
 • '; if (end($hoten_id)) { } } ?>
  Bói Hình Dáng
  $hinhdang_ids) { echo '
 • '.$hinhdang_name[$hinhdang_num].'
 • '; if (end($hinhdang_id)) { } } ?>
  Bói Tình Yêu
  $tinhyeu_ids) { echo '
 • '.$tinhyeu_name[$tinhyeu_num].'
 • '; if (end($tinhyeu_id)) { } } ?>
  Bói Linh Tinh
  $linhtinh_ids) { echo '
 • '.$linhtinh_name[$linhtinh_num].'
 • '; if (end($linhtinh_id)) { } }; require_once ("../end.php"); ?>